ข่าวดีสุดๆ : Multiple Visa สำหรับไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น กำลังจะมา

 

mbt_2270

Post นี้เพื่อไม่ให้ข้อความตกหล่นขอยกข้อความมาจาก Website ของสถานฑูตญี่ปุ่นตามข้อความข้างล่างมานะครับ
เราๆท่านๆ ที่เดินทางเข้าออกญี่ปุ่นไปเที่ยวจากนี้ไปคงสะดวกขึ้นล่ะครับ

 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีจุดประสงค์ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ วีซ่าจะมีอายุการใช้งาน 3 ปี หรือน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และระยะเวลาการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน (สูงสุด 90 วัน) ต่อครั้งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่น และหลักเกณฑ์การพิจารณาของสถานทูตฯ
คุณสมบัติของผู้ยื่น

บุคคล สัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และประสงค์ที่จะขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อการการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
   (A) ผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี
   (หมายเหตุ) ผู้ที่มีความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับแสดงตราประทับเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นซึ่งสามารถตรวจสอบหลักฐานได้จาก หนังสือเดินทาง
   (B) ผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
   (C) คู่สมรสและบุตรของผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B)
   *วีซ่าที่ออกให้มีระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน (สูงสุด 90 วัน) ต่อครั้ง อายุการใช้งาน 3 ปี หรือน้อยกว่าแล้วแต่กรณี

 

รายละเอียดเอกสารและอื่นๆ ตามไปอ่านที่เวบไซต์สถานฑูตตาม Link  ได้เลยครับ

[Source] : http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa14.htm

: www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm

About the author /


Related Articles

20 Comments

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand License.